Šetření financí


Také jsou u vás v rodinÄ› peníze opravdu důležité téma jako u nás? Ano, a vůbec se za to nestydím se. My sice nejsme bohatí, ale ani nejsme chudí, jsme spíše taková stÅ™ední třída, stÅ™ední spoleÄenská třída, která se týká penÄ›z. Ale i tak o penÄ›zích doma Äasto mluvíme, protože my chceme, aby naÅ¡e dÄ›ti byly finanÄnÄ› gramotné. DozvÄ›dÄ›la jsem se, že mnoho dÄ›tí, klidnÄ› i patnáctiletých, tak vůbec nejsou finanÄnÄ› gramotné. Vůbec si neváží penÄ›z a neznají ani hodnotu penÄ›z. Podle mého názoru je tohle opravdu veliká Å¡koda. Mnoho lidí by také mÄ›lo dbát hlavnÄ› na to, aby lidé vÄ›dÄ›li, jakou hodnotu mají peníze. Já vím, že v poslední dobÄ› je také velice oblíbené slovo inflace. Ne, že by inflace byla oblíbená, ale právÄ› tohle slovo se skloňuje docela Äasto. Dokonce jsem si vÅ¡imla, že i u nás se nÄ›kolikrát týdnÄ› slova inflace také zmíní a použije.

Někdy je inflace vysoká.

Opravdu je to smutné. Stát by také mÄ›l hledÄ›t na to, jaká je inflace a také s tím nÄ›co samozÅ™ejmÄ› dÄ›lat. Nemůže se vÅ¡echno nechávat na nás, na obÄanech. My obÄané jsme si tohle samozÅ™ejmÄ› nevybrali, jak stát vede naÅ¡i ekonomiku a naÅ¡e finance, tak to bohužel bude. MÄ›lo by se s tím ale nÄ›co dÄ›lat. Ale kdybych se mÄ›la bavit o vlastních penÄ›zích a o vlastních úsporách, tak já sama mám spořící úÄty a mám dokonce dva spořící úÄty, tedy jeden máme klasický rodinný a potom mám jeÅ¡tÄ› soukromý spořící úÄet.

U nás se Å™eší peníze Äasto.

Já si myslím, že v rodinÄ›, když jsou tÅ™eba dva úÄty, tak je to úplnÄ› v pořádku. NÄ›kdo má jenom jeden spoleÄný úÄet, ale nÄ›kdo má zase i tÅ™i úÄty, že jeden je spoleÄný rodinný a jeden úÄet je partnera a dva úÄet je tÅ™eba manželky. A potom manžel i manželka právÄ› posílají vždycky Äást výplaty do rodinné kasy. Já si myslím ale, že tohle je docela fér. Je tohle skvÄ›lé? Například moje sestra má spoleÄný úÄet s partnerem, ale já bych tohle nesnesla. Já bych radÄ›ji mÄ›la tÅ™i úÄty, aby každý mÄ›l to svoje, aby si také každý mohl Å¡etÅ™it své peníze tÅ™eba bokem.